Algemene verkoopsvoorwaarden

Art. 1 – Algemeen

Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke koop-verkoopovereenkomst door een bezoeker van deze website, hierna “klant” genoemd, afgesloten met Beste Bed and Breakfast.be, een merknaam van Snelweb, onder ondernemingsnummer BE 0861.475.311 en gevestigd Wandelingstraat 29, 2570 Duffel, België.

Deze algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op alle andersluidende voorwaarden van de klant. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door ons aanvaard zijn.

Art. 2 – Bestelling

Een overeenkomst komt geldig tot stand bij het elektronisch doorsturen van het formulier ter introductie van een Bed & Breakfast, waarbij akkoord met deze Algemene Verkoopsvoorwaarden werd verklaard (aanklikken van het desbetreffende veld), dan wel door het versturen van een mail die een bestelling inhoudt.

Art. 3 – Verzakingsrecht

Uit de aard van de verkochte diensten volgt dat deze niet kunnen worden teruggestuurd waardoor de klant niet beschikt over een verzakingsrecht. Elke koop-verkoop is vanaf het sluiten van de overeenkomst definitief en niet onderworpen aan enige bezinningstermijn.

Art. 4 – Betaling

Betaling gebeurt steeds via overschrijving. Elke bestelling is onmiddellijk betaalbaar op het moment van ontvangst van de factuur (per email). Bij betaling via overschrijving ontvangt de klant de bestelde dienst na ontvangst van de verschuldigde som.

Art. 5 – Uitvoering

De uitvoering van de overeenkomst gebeurt normalerwijze vrijwel onmiddellijk na betaling. Doch enige vertraging in de uitvoering geeft in voorkomend geval geen recht op schadevergoeding. In geval van betaling via overschrijving gebeurt de levering van de bestelde diensten binnen de 10 werkdagen na creditering van onze rekening. Ook in dit geval geeft enige vertraging in de uitvoering geen recht op schadevergoeding. Desalniettemin garandeert Snelweb billijkheid en zakelijke ethiek.

Art. 6 – Binding

Bij elke elektronische bestelling van producten via de web site bestebedandbreakfast.be verklaart de klant uitdrukkelijk akkoord te zijn met deze algemene voorwaarden door het aanvinken van de checkbox “Ik ga akkoord met de Algemene Voorwaarden”. Een elektronische bestelling zonder deze akkoordverklaring is, behoudens bedrog, technisch onmogelijk. Zodoende zijn deze voorwaarden steeds bindend in hoofde van de klant. Daarnaast, en zoals bepaald in Artikel 2, heeft een bestelling via e-mail dezelfde rechtsgeldigheid en bindingskracht.

Art. 7 – Prijzen

Prijzen van de geleverde diensten zijn onderhevig aan wijzigingen, zonder voorafgaande verwittiging. Zij impacteren echter nooit lopende overeenkomsten voor de duur van het afgesloten contract. Per e-mail voorgestelde prijzen blijven dertig kalenderdagen geldig vanaf het versturen van de e-mail. Snelweb behoudt het recht de dienstverlening op gelijk welk ogenblik geheel of gedeeltelijk stop te zetten zonder voorafgaande mededeling. Wijzigingen aan de voorwaarden en prijzen, of discontinuering van de diensten veroorzaken geen verplichtingen van welke aard lastens Snelweb en ten aanzien van tegenpartijen in contracten, noch enige derde partijen.

Art. 8 – Looptijden

Overeenkomsten hebben een standaard looptijd van 1 jaar vanaf ontvangst van de betaling, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Daarna vindt geen stilzwijgende verlenging plaats.

Art. 9 – Vrijwaring

De klant zal Snelweb, inclusief zijn eventuele personeelsleden, dochterondernemingen, eigenaars en partners, vrijwaren (inclusief kosten van verdediging) tegen elke eis of vraag van derde partijen die voortvloeit uit het niet door de klant respecteren van deze Voorwaarden, of uit een niet legale actie van de klant.

Art. 10 – Privacy beleid en Disclaimer

Het toepasselijke Privacy Beleid en de bijhorende Disclaimer maken integraal en onlosmakelijk deel uit van deze Algemene Voorwaarden en zijn beschikbaar op deze pagina.

Art. 11 – Versie

De klant kan steeds de laatste versie van de Algemene Verkoopsvoorwaarden terugvinden op deze pagina van de web site. Ook bereikbaar via een link in het invulformulier voor het inschrijven van een Bed & Breakfast.

Art. 12 – Contactinformatie

Vragen over de Algemene Verkoopsvoorwaarden dienen ons te bereiken via contact@bestebedandbreakfast.be

Art. 13 – Geschillen

Alle geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst worden behandeld onder het Belgisch recht. Voor alle geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst is de Rechtbank van het Arrondissement Mechelen bevoegd.

Onze website gebruikt enkel Google Analytics cookies en verzamelt alleen gepersonaliseerde gegevens die u via een formulier aanreikt.